Välj en sida

Inbound marketing – En kortfattad förklaring

Det finns en hel del marknadsföringsföretag som i långa artiklar på sina hemsidor förklarar vad inbound marketing är. Ibland blir texterna så långa och invecklade att det kan vara svårt att hänga med i resonemangen. Men det behöver inte vara så krångligt. Lite förenklat kan inbound marketing förklaras med följande:

Inbound marketing står i direkt motsats mot outbound marketing. Det sista är marknadsföring som sker till en större massa och ofta upplevs ”påträngande”. Ett exempel är Facebook annonser eller Tv-reklam. Reklam som inte sällan känns onödigt i vägen och som stör. Men det kan även vara bussreklam, tidningsreklam eller direktreklam. Man har en bred målgrupp och med reklamen vill man påverka någon till köp.

Med ändrat köpmönster har behovet av marknadsföring ändrats. Förr var vi vana med att fråga en säljare i en butik oavsett om det var en bil, en musikanläggning eller en möbel som skulle köpas. Detta har gått allt mer mot att vi som konsumenter själva söker den kunskap vi anser vi behöver. Man har inte samma behov av en ”påträngande” säljare utan äger informationen och valen själva betydligt mer. Därmed har man gått från ett säljfokus till ett kundfokus. Det är även där som gränsen går mellan outbound och inbound marketing.

Kundfokus den moderna marknadsföringen

Begreppet myntades 2006 och speglar alltså dagens marknadsföring och syn på relationen mellan konsument och säljare. Bland annat handlar det om att tydligt optimera sitt innehåll för att möta kundens behov. Detta inte minst på webben där det länge enbart varit en uppradning av produkter utan att man valt att lägga speciellt stor vikt vid information och guidning.

Online kan därmed inbound marketing handla om att jobba med content som vägleder, utbildar och är informativt. Detta med tanke på att konsumenterna söker efter information och kunskap på en helt annan nivå än tidigare. Därmed blir content marketing en tydlig hörnsten inom inbound marketing.

Man kan även dela in inbound marketing (som sker online) i fyra steg. Första steget handlar om att attrahera konsumenterna till webbsidan. Det ska då inte handla om lockpriser utan om att bygga ett värde via content marketing. Detta med information som ger något i värde till läsaren. Andra steget är sedan att få dessa besökare att göra något specifikt på sidan. Det kan vara att man skriver upp sig för nyhetsbrev, får pushnotiser osv. Tredje steget är att få besökaren att köpa något. Fjärde steget är att få köparna att även ”marknadsföra” produkten och företaget. Den bästa marknadsföringen är ju en nöjd kund!